Paslaugų ir prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje E-seomama.lt taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Berklis“, juridinio asmens kodas 303093475, PVM mokėtojo kodas LT100009981218, registruotos buveinės adresas Pienių g. 36-3, Užliedžiai, LT-54305 Kauno raj., korespondencijos adresas Pienių g. 36-3, Užliedžiai, LT-54305 Kauno raj. 

1.2. E-seomama.lt – elektroninė parduotuvė, esanti interneto adresu e-seomama.lt.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas e-seomama.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai e-seomama.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose e-seomama.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

1.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.7. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje e-seomama.lt taisyklės“.